1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

PLURAFAC LF 7319

PLURAFAC LF 7319

 

SYNONYMS: Plurafac LF 120; Plurafac LF 403; Plurafac LF 131; Plurafac LF 404; Plurafac LF 132; Plurafac LF 405; Plurafac LF 220; Plurafac LF 431; Plurafac LF 221; Plurafac LF 500; Plurafac LF 223; Plurafac LF 600; Plurafac LF 224; Plurafac LF 711;Plurafac LF 226; Plurafac LF 731; Plurafac LF 231; Plurafac LF 7319; Plurafac LF 300; Plurafac LF 900; Plurafac LF 301; Plurafac LF 901; Plurafac LF 303; Plurafac LF 1300; Plurafac LF 305; Plurafac LF 1430; Plurafac LF 400; Plurafac LF 1530; Plurafac LF 401; Plurafac LF 7319; Plurafac LF; plurafac lf 7319; plurafac lf;plurofak lf 7319; plorofok lf; plurafak LF 7319; pulurafac lf 7319; pulurafak LF 7319; pulurafac lf; pulurafac lf 7319; PLURAFAC LF 132; PLURAFAC LF 1430; PLURAFAC LF 220; PLURAFAC LF 221; PLURAFAC LF 223; PLURAFAC LF 224; PLURAFAC LF 231; PLURAFAC LF 300; PLURAFAC LF 301; PLURAFAC LF 303; PLURAFAC LF 305; PLURAFAC LF 400; PLURAFAC LF 401; PLURAFAC LF 403; PLURAFAC LF 404; PLURAFAC LF 405; PLURAFAC LF 431; PLURAFAC LF 500; PLURAFAC LF 600; PLURAFAC LF 711; PLURAFAC LF 7319; PLURAFAC LF 801; PLURAFAC LF 900; PLURAFAC LF 901; PLURAFAC LF 120;PLURUCAF; plurafack; pulufarak; pulurafaclf; pulurafaclefe7319; 7319; lf; pulur lf 7319; pulurlf7319

 

 

Plurafac LF türleri, düşük köpük oluşturan iyonik olmayan yüzey aktif maddelerdir. Plurafac LF, alkoksillenmiş, çoğunlukla dallanmamış yağ alkollerinden oluşur ve etilen oksidin yanında daha yüksek alken oksitleri içerirler. Plurafac LF 131, LF 132, LF 231, LF 431 ve LF 1530'un yağlı alkol zincirleri bir alkil grubunda son bulurlar. Plurafac LF 731, 7319 ve Plurafac LF 1430, özel alkoksilattır.

 

Plurafac LF 731'den muafiyete sahip Plurafac LF türleri berrak veya az bulanık sıvılardır. Bunların en önemli özellikleri tablonun arka sayfasında gösterilmektedir. Plurafac LF tiplerinin çözünürlüğü bulut noktalarına göre artar. Oda sıcaklığının altında bir bulut noktasına sahip ürünler, alkoller, glikoller veya sodyum kümen sülfonat gibi çözünürleştiriciler ekleyerek berrak çözeltiler oluşturmak üzere yapılabilir.

Plurafac LF, Plurafac LF tiplerinin sulu solüsyonlarını hazırlarken yüzey aktif maddenin suya karıştırılması önerilir. Ters sırada düzenlenen çözeltilerin viskozitesi belirli konsantrasyonlarda çok yüksek olabilir.

Plurafac LF türleri, düşük köpüren noniyonik yüzeyaktif maddelerdir. Bunlar alkoksillenmiş, ağırlıklı olarak dallanmamış yağ alkollerinden oluşur ve etilen oksit yanında daha yüksek alken oksitleri içerirler. Plurafac LF 131, LF 132, LF 231, LF 431 ve LF 1530'un yağlı alkol zincirleri bir alkil grubunda son bulurlar. Plurafac LF 731, 7319 ve Plurafac LF 1430, özel alkoksilattır.

Noniyonik sürfaktanlar, yüksek deterjan, ıslatma gücü ve toprak dağılım kapasitesi ile ünlüdür ancak Plurafac LF tiplerinin ayırdedici özelliği çok az köpük oluşturmalarıdır. Bazıları köpük oluşumunu engellemek için bile kullanılabilir. Köpükleme, yoğun mekanik eylemi içeren temizleme proseslerinde sıklıkla bir problem olabilir. Toprak türünün, makine tipinin, farklı sıcaklık ayarlarının ve diğer katkı maddelerinin formülasyona etkileri vb. Nedeniyle yüzey aktif cisimlerinin köpük davranışını önceden standart test yöntemleriyle önceden tahmin etmek zordur. ASTM D 1175 Gerçek koşullara daha yakın karşılık gelen metotlarla doğrulanmalıdır.

UYGULAMALARI

Plurafac LF 731'den muafiyete sahip Plurafac LF türleri berrak veya az bulanık sıvılardır. Bunların en önemli özellikleri tablonun arka sayfasında gösterilmektedir. Plurafac LF tiplerinin çözünürlüğü bulut noktalarına göre artar. Oda sıcaklığının altında bir bulut noktasına sahip ürünler, alkoller, glikoller veya sodyum kümen sülfonat gibi çözünürleştiriciler ekleyerek berrak çözeltiler oluşturmak üzere yapılabilir. Plurafac LF tiplerinin sulu solüsyonlarını hazırlarken yüzey aktif maddenin suya karıştırılması tavsiye edilir. Ters sırada düzenlenen çözeltilerin viskozitesi belirli konsantrasyonlarda çok yüksek olabilir.

Plurafac LF türleri ayrıca anyonik ve katyonik yüzey aktif cisimlerle birlikte de kullanılabilir. Kalsiyum, magnezyum veya diğer katyonlarla reaksiyona girmezler.

sert su ya da çözünür alkali tuzlar, karboksimetil selüloz gibi anyonik polimerler ya da polikarboksilatlar ile. Bir hidroksil grubunda son bulan ürünler formaldehit, klor bileşikleri, fosfatlar, silikatlar, soda külü, hidroklorik asit, fosforik asit, sitrik asit ve çoğu diğer asit ve alkalilere dirençlidir.

Bu aynı zamanda Plurafac LF 1430 için de geçerlidir. Bir alkil grubunda son bulanlar, şişe yıkama makineleri için deterjanlarda kullanılan alkaliler gibi güçlü alkalilere dirençlidir. Hidroksil terminli Plurafac LF türleri orta derecede alkalin formülasyonlarda yüksek sıcaklıklarda uzun süre sarı renkle dönebilir, ancak bunların deterjan veya köpürme özellikleri üzerinde bir etkisi yoktur.

Sodyum metasilikat, sodyum hidroksit ve çözünür bir dikloroizosiyanürat gibi diğer bileşenleri ilave etmeden önce yüzey aktif maddeleri fosfatlara veya karbonatlara püskürterek toz bulaşık makinesi deterjanlarında vb. Sarılan önlenebilir. Hidroksil terminli Plurafac LF türevlerinin tümü asitlere dirençlidir ancak Plurafac LF 220, LF 221 ve LF 711, güçlü asitli çözeltilerde kullanım için en uygun ürünlerdir.

Plurafac LF türleri çok düşük köpüklü iyonik olmayan yüzey aktif maddelerdir. Bunlar, köpürmenin asgari düzeyde tutulduğu deterjanlarda ve temizleyicilerde kullanılırlar. Toz, macun ve sıvı ürünlerde kullanılabilirler. Bu kategorideki en önemli ürünler, ev tipi ve ticari bulaşık makinelerinde kullanılan deterjanlar ve durulama yardımcıları, şişe yıkama makineleri için deterjanlar ve bira fabrikaları ve mandıralar için temizleyicilerdir. Plurafac LF tiplerinden bazıları çamaşır deterjanlarında köpük giderici ve sürfaktan olarak da kullanılabilir. Plurafac LF tipleri ayrıca, metal endüstrisi, kozmetik ve petrol endüstrisi için temizleyiciler ve yağ gidericilerinde de kullanılmaktadır.

 

 

 

The Plurafac LF types are lowfoaming nonionic surfactants.Plurafac LF consist of alkoxylated, predominantly unbranched fatty alco­hols, and they con­tain higher alkene oxides along­side eth­y­lene oxide. The fatty alcohol chains of Plurafac LF 131, LF 132, LF 231, LF 431 and LF 1530 ter­mi­nate in an alkyl group. Plurafac LF 731, 7319 and Plurafac LF 1430 are special alkoxylate.

The Plurafac LF types with exemption of Plurafac LF 731 are clear or slightly cloudy liq­uids. Their most important properties are shown in the table over­leaf. The solubility of the Plurafac LF types increases in line with their cloud point. Products with a cloud point below room temperature can be made to form clear solutions by adding solubilizers such as alcohols, glycols or sodium cumene sulfonate.
Plurafac LF is advisable to stir the surfactant into water when preparing aqueous solutions of Plurafac LF types. The viscosity of solutions made up in the reverse order can be too high at certain concentrations.
The Plurafac LF types are low-foam­ing non­ionic surfactants.They consist of alkoxylated, predominantly unbranched fatty alco­hols, and they con­tain higher alkene oxides along­side eth­y­lene oxide. The fatty alcohol chains of Plurafac LF 131, LF 132, LF 231, LF 431 and LF 1530 ter­mi­nate in an alkyl group. Plurafac LF 731, 7319 and Plurafac LF 1430 are special alkoxylate.
Non­ionic sur­fac­tants are renowned for their high deter­gency, wet­ting power and soil-dis­pers­ing capac­ity, but the dis­tin­guish­ing fea­ture of the Plu­ra­fac LF types is that they form very lit­tle foam. Some of them can even be employed to inhibit foam for­ma­tion. Foam­ing can often be a prob­lem in clean­ing pro­cesses that involve inten­sive mechan­i­cal action. It is dif­fi­cult to pre­dict the foam­ing beha­vi­our of sur­factants in advance with stan­dard test meth­ods because of the influ­ence of the type of soil, the type of machin­ery, dif­fer­ent tem­per­a­ture set­tings and the effects of the other ingre­dients in the for­mu­la­tion, etc. ASTM D 1175-53, have to be sub­stan­tiated with meth­ods that cor­re­spond more closely to real con­di­tions.

 


Aplıcatıons
The Plurafac LF types with exemption of Plurafac LF 731 are clear or slightly cloudy liq­uids. Their most important properties are shown in the table over­leaf. The solubility of the Plurafac LF types increases in line with their cloud point. Products with a cloud point below room temperature can be made to form clear solutions by adding solubilizers such as alcohols, glycols or sodium cumene sulfonate. It is advisable to stir the surfactant into water when preparing aqueous solutions of Plurafac LF types. The viscosity of solutions made up in the reverse order can be too high at certain concentrations.

The Plu­ra­fac LF types can also be used in com­bi­na­tion with anionic and cat­ionic sur­fac­tants. They do not react with cal­cium, mag­ne­sium or any of the other cat­ions in
hard water, nor with sol­u­ble alkali salts, anionic poly­mers such as car­boxyme­thyl cel­lu­lose, or poly­car­box­y­lates. The prod­ucts in the range that ter­mi­nate in a hydroxyl group are resist­ant to for­mal­de­hyde, chlo­rine com­pounds, phos­phates, sil­i­cates, soda ash, hydrochloric acid, phos­phoric acid, cit­ric acid and most other acids and alka­lis.
This also applies to Plu­ra­fac LF 1430. Those that ter­mi­nate in an alkyl group are resist­ant to strong alka­lis such as the alka­lis used in deter­gents for bot­tle-wash­ing machines. The hydroxyl-ter­mi­nated Plu­ra­fac LF types can grad­u­ally turn yel­low over pro­longed peri­ods at ele­vated tem­per­a­tures in mod­er­ately alka­line for­mu­lations,
but this has no effect on their deter­gency or foam­ing char­ac­ter­is­tics.

 

Yel­low­ing can often be avoided in pow­der dish­washer deter­gents, etc., by spray­ing the sur­fac­tants onto the phos­phates or carbonates before add­ing the other ingre­dients such as sodium met­a­sil­i­cate, sodium hydrox­ide and a sol­u­ble dich­lo­rois­oc­yan­u­rate. All of the hydroxyl-ter­mi­nated Plu­ra­fac LF types are resist­ant to acids, but Plu­ra­fac LF 220, LF 221 and LF 711 are the most suit­able prod­ucts for use in strongly acidic solu­tions.

The Plu­ra­fac LF types are very low-foam­ing non­ionic sur­fac­tants. They are used in deter­gents and clean­ers in which foam­ing has to be kept to a min­i­mum. They can be used in pow­der, paste and liq­uid prod­ucts. The most impor­tant prod­ucts in this cat­e­gory are deter­gents and rinse aids for domes­tic and com­mer­cial dish­wash­ers, deter­gents for bot­tle-wash­ing machines, and clean­ers for brew­er­ies and dair­ies. Some of the Plu­ra­fac LF types can also be used as anti­foams and sur­fac­tants in laun­dry deter­gents. The Plu­ra­fac LF types also have appli­ca­tions in clean­ers and degreas­ers for the metal indus­try, in cos­met­ics, and in the oil indus­try.

 

 

 

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.