1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

TRILON B

TRILON B

CAS NO: 64-02-8

METATAGS;Acid, Edetic;Acid, Ethylenediaminetetraacetic;Acid, Ethylenedinitrilotetraacetic;Calcitetracemate, Disodium;Calcium Disodium Edetat;Calcium Disodium Versenate;Calcium Tetacine;Chelaton 3;Chromium EDTA;Copper EDTA;Coprin;Dicobalt EDTA;Dinitrilotetraacetate, Disodium Ethylene;Dinitrilotetraacetate, Ethylene;Disodium Calcitetracemate;Disodium EDTA;Disodium Ethylene Dinitrilotetraacetate;Disodium Versenate, Calcium;Distannous EDTA;Edathamil;Edetate Disodium Calcium;Edetate, Calcium Disodium;Edetates;Edetic Acid;Edetic Acid, Calcium Salt;Edetic Acid, Calcium, Sodium Salt;Edetic Acid, Chromium Salt;Edetic Acid, Dipotassium Salt;Edetic Acid, Disodium Salt;Edetic Acid, Disodium Salt, Dihydrate;Edetic Acid, Disodium, Magnesium Salt;Edetic Acid, Disodium, Monopotassium Salt;Edetic Acid, Magnesium Salt;Edetic Acid, Monopotassium Salt;Edetic Acid, Monosodium Salt;Edetic Acid, Potassium Salt;Edetic Acid, Sodium Salt;EDTA;EDTA, Chromium;EDTA, Copper;EDTA, Dicobalt;EDTA, Disodium;EDTA, Distannous;EDTA, Gallium;EDTA, Magnesium Disodium;EDTA, Potassium;EDTA, Stannous;Ethylene Dinitrilotetraacetate;Ethylene Dinitrilotetraacetate, Disodium;Ethylenediaminetetraacetic Acid;Ethylenedinitrilotetraacetic Acid;Gallium EDTA;Magnesium Disodium EDTA;N,N'-1,2-Ethanediylbis(N-(carboxymethyl)glycine);Potassium EDTA;Stannous EDTA;Tetacine, Calcium;Tetracemate;Versenate;Versenate, Calcium Disodium;Versene;EDTA, Tetrasodium Salt Dihydrate;
Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate; (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid; Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate; Edathamil; Other CAS RN: 10378-23-1; 8013-51-2; 50809-35-3; 70699-53-5;

 

EC NUMARASI: 200-573-9

Trilon B'nin moleküler formülü

C10H12N2O8Na4

((NaOOCCH2) 2NCH2) 2

C10H12N2Na4O8

Trilon B'nin kimyasal ve fiziksel özellikleri

Özellik adı
Moleküler Ağırlık: 380.171 g / mol
Hidrojen Bağımı Bağışlayıcı Sayısı: 0
Hidrojen Bağ Alıcı Sayısı: 10
Dönebilen Bağ Sayımı: 7
Karmaşıklık: 293
Topolojik Polar Yüzey Alanı: 167 A ^ 2
Monoizotopic Kütle: 380.018 g / mol
Tam Kütle: 380.018 g / mol
Bileşik Canonicalized: true
Resmi Şarj: 0
Ağır Atom Sayısı: 24
Tanımlı Atom Stereocenter Sayısı: 0
Tanımsız Atom Stereocenter Sayısı: 0
Tanımlanmış Bond Stereocenter Sayısı: 0
Tanımlanmamış Bond Stereocenter Sayısı: 0
İzotop Atom Sayısı: 0
Kovalent Bağlı Birim Sayısı: 5


Trilon B'nin Deneysel Özellikleri

Trilon B'nin Fiziksel Tanımı
DryPowder
Kuru Suyu, Sıvı

Trilon B'nin rengi
Beyaz toz

Trilon B'nin Erime Noktası
300 derece C


Erime noktası
: ~ 400 oC
Hacim yoğunluğu
: ~ 730
Su yüzdesi (K.Fisher)
: ~ % 5
Molekül ağırlığı
: 380 g/mol
Sudaki çözünürlük 20 oC
: ~ 100 g/lt
pH (suda %1 çözelti)
: ~ 11
Sudaki çözünürlük 80 oC
: ~ 1150 g/lt
Tetra sodyum tuzu olarak konsantrasyon
: ~ % 87


TRILON B TİPLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ
Trilon B beyaz tozdur. Su ve polar solventlerde çözünür. 150-200 oC'de dekompze olur, yavaş yavaş kristalizasyon suyu verir ve rengini kaybeder.
Kompleks oluşturma: En önemli özelliği Ca, Mg, Cu, Zn, Cd, Kurşun, mangan, demir, Al, civa ve diğer polivalent metal iyonlarıyla geniş bir pH aralığında suda çözünür kompleksler oluşturabilme kabiliyetleridir. Kompleksleşme reaksiyonu sıcaklıktan çok fazla etkilenmez.
Merkezi metal iyonu, onu tipik kimyasal reaksiyonlarında yer almasını engelleyen ligand tarafından daha çok yada daha az bütünlükle çevrelenir. Bu çeşit kompleksler özellikle alkali ortama ve yüksek sıcaklıkara karşı stabildir.
Trilon B çeşitleri güçlü asit ve alkalilere karşı dirençlidir. Kromik asitte, potasyum permanganat ve diğer okside edici ajanlarla (BVT hariç) uzayan periyotlarda yavaş yavaş bozunur. Klor verici maddeler, bütün Trilon B çeşitlerinin performansında etkilidir. Ve toprak alkali ve ağır metal komplekslerini bozabilirler.
Trilon B çeşitleri, paslanmaz çelik veya cam kaplarda veya plastikle süslenmiş parlaklık verilmiş kaplarda çözülmüş olmalıdır. Bakır ve gulvenize çelik kullanılmamalıdır.


Trilon B Kullanım alanları
Salata sosları, margarin, mayonez, işlenmiş meyve ve sebze, konserve balık ve alkolsüz içecekler gibi çeşitli alanlarda kullanılan bir kelatlama ajanıdır. Gıdaların üretiminde kullanılan ve modern gıda üretim teknolojilerinin bir parçası olan makinalardan kaynaklanan metal kontaminasyonunu elimine ederek, ileri safhalarda söz konusu bulaşmaların yol açacağı bulaşmaların yol açacağı acılaşma ve renk kayıplarını önler.Beyaz kristalin toz halde bulunan bir tür kimyasal bileşendir. Temizlik ürünleri, deterjanlar-sabunlar, metal şartlandırma, polimer prosesleri ve tekstil endüstrisinde kullanılır. Ayrıca sertlik kontrolü ve stabilizatör olarak da tercih edilir.

 

 

 

 


EC NUMBER: 200-573-9

Molecular Formula of Trilon B

C10H12N2O8Na4

((NaOOCCH2)2NCH2)2

C10H12N2Na4O8

Chemical and Physical Properties of Trilon B

Property Name
Molecular Weight: 380.171 g/mol
Hydrogen Bond Donor Count: 0
Hydrogen Bond Acceptor Count: 10
Rotatable Bond Count: 7
Complexity: 293
Topological Polar Surface Area: 167 A^2
Monoisotopic Mass: 380.018 g/mol
Exact Mass: 380.018 g/mol
Compound Is Canonicalized: true
Formal Charge: 0
Heavy Atom Count: 24
Defined Atom Stereocenter Count: 0
Undefined Atom Stereocenter Count: 0
Defined Bond Stereocenter Count: 0
Undefined Bond Stereocenter Count: 0
Isotope Atom Count: 0
Covalently-Bonded Unit Count: 5

Melting point of Trilon B
: ~ 400 oC
Volume density of Trilon B
: ~ 730
Percentage of water of Trilon B
: ~ 5%
Molecular weight of Trilon B
: 380 g / mol
Solubility in water 20 oC
: ~ 100 g / lt
PH (1% solution in water) of Trilon B
: ~ 11
Solubility in water 80 oC of Trilon B
: ~ 1150 g / lt
Concentration as tetra sodium salt
: ~ 87%

GENERAL INFORMATION ABOUT TRILON B TYPES
Trilon B is white powder. Soluble in water and polar solvents. It decomposes at 150-200 oC, slowly gives the crystallization water and loses the color.
Complex formation: The most important properties are the ability to form water-soluble complexes over a wide pH range with Ca, Mg, Cu, Zn, Cd, lead, manganese, iron, Al, mercury and other polyvalent metal ions. The complexation reaction is not greatly affected by the temperature.
The central metal ion is more or less completely surrounded by the ligand, which prevents it from participating in typical chemical reactions. Such complexes are particularly stable against alkaline precipitation and high temperature.
Trilon B varieties are resistant to strong acids and alkalis. Chromic acid gradually degrades over prolonged periods with potassium permanganate and other oxidizing agents (except BVT). The chlorinating agents are effective in the performance of all Trilon B varieties. And they can disrupt the soil alkaline and heavy metal complexes.
Trilon B varieties should be dissolved in stainless steel or glassware or in glazed vessels decorated with plastic. Copper and gulvanized steel should not be used.


Trilon B Application
Salad dressings, margarine, mayonnaise, processed fruits and vegetables, is a chelating agent used in various fields such as canned fish and soft drinks. by the use in the production of foods and modern food metal contamination by equipment that is part of the production technology eliminates is a type of chemical components in advanced stage lead to the contamination will lead the infection concerned is rancidity and color losses found in the state önler.beyaz crystalline powder. Cleaning products, detergents, soaps, metal conditioning polymer used in the process and the textile industry. It is also preferred as hardness control and stabilizer.

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.