1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

LEAD OCTOATE (KURŞUN OKTOAT)

METATAGS:Lead octoate,lead(2+); octanoate,Lead caprylate,15696-43-2,124-07-2 (Parent),Octanoic acid, lead salt
,Octanoic acid, lead salt (1:?),EINECS 239-790-9,AC1L1VYG,LP076053,17362-65-1,LEAD OCTOATE;lead caprylate;LEAD OCTANOATE;
lead(2+) octanoate;LEAD ETHYL HEXOATE;Caprylic acid lead(II) salt;Octanoic acid, lead(2+) salt;Dioctanoic acid lead(II) salt;
Bis(octanoic acid)lead(II) salt;inmineralspirits)24%leadcontent,Lead bis(2-ethylhexanoate), Lead(II) 2-ethylhexanoate;
Hexanoic acid, 2-ethyl-, lead(2+) salt, lead(2+) bis(2-ethylhexanoate), 2-ethylhexanoate; lead(2+) tetrahydride; Lead 2-Ethyl Hexoate

Molecular Formula: C8H15O2Pb+
Molecular Weight: 350.406 g/mol
IUPAC Name: lead(2+);octanoate

CAS: 15696-43-2
EC Number: 239-790-9

 

Lead is one of the auxiliary driers also called as through drier. Lead octoate is used as active or top drier. It promotes hard, through
drying throughout the entire film and also promotes flexibility. In alkyd finishes where fume proof finishes are not specified.
Lead is used in combination with Cobalt and Calcium octoate, It is always advisable to use Lead Octoate after the addition of
Calcium octoate to eliminate the possibility of reaction of lead with unreacted phthalic anhydride in alkyd media, which could form
lead phathlate. In tong oil alkyd medium 0.05 to 2.00% of lead is the usual amount required in conjunction with Cobalt and Calcium soaps.
In outside paints and floorfinishes as well as in banking enamels Lead octoate is used with Manganese drier to produce a tough and hard film.
In tong oil phenolic resin, lead promotes drying. It is also used in Polyurethane finishes as major auxiliary drier. Lead octoate is the most
important auxiliary drier especially in applications where drying is required at low temperatures (less than 10 deg. centigrade.) Different metal
concentrations of lead drier such as 18,24,32,36 percentage are used by the paint industry.

Lead Octoate is one of numerous organo-metallic compounds (also known as metalorganic, organo-inorganic and metallo-organic compounds) sold
by American Elements under the trade name AE Organo-MetallicsTM for uses requiring non-aqueous solubility such as recent solar energy and water
treatment applications. Similar results can sometimes also be achieved with Nanoparticles and by thin film deposition. Note American Elements
additionally supplies many materials as solutions. The numerous commercial applications for Lead include batteries, cable covering, plumbing,
and ammunition. Alloys include solder, type metal, and various antifriction metals and compounds. American Elements produces to many standard
grades when applicable, including Mil Spec (military grade); ACS, Reagent and Technical Grade; Food, Agricultural and Pharmaceutical Grade;
Optical Grade, USP and EP/BP (European Pharmacopoeia/British Pharmacopoeia) and follows applicable ASTM testing standards. Typical and custom
packaging is available. Additional technical, research and safety (MSDS) information is available as is a Reference Calculator for converting
relevant units of measurement.

GENERAL DESCRIPTION & APPLICATIONS OF LEAD OCTOATE

Metallic carboxylates, metal salts of carboxylic acids, have industrial applications in;
Drier/Additive for paints, coatings and inks; Driers are substances put into paint to make dry quickly. They are metallic salts of low-molecular-weight
(chiefly C8) fatty acids or naphthenic acids. Naphthenic acid is a complex of carboxylic acids( various low-molecular-weight fatty acids believed to
have cyclopentane ring mainly). Hydrocarbon parts take oxygen in air and metals act as catalyst to speed up the oxidative coating. Cobalt is the most useful.
It is a powerful oxidation catalyst and can keep whiteness. Auxiliary metals should be added to prevent surface wrinkling after drying. Primary metals which
can replace for cobalt are zirconium, lead, cerium and iron and auxiliary metals are like calcium, manganese, barium, zinc, lithium.

Catalyst for chemical reactions (polymerization, esterification, oxidation, condensation, hydrogenation and other reactions) and catalystic special
applications in lubricant and grease additives, fuel combustion additives to enhance and stabilize the performance of fuels.

Rubber Adhesion Promoters ; Metallic naphthenates, neodecanoates, resinates, boroneodecanoates, and stearates are widely used in rubber industry especially
in the radial tire industry to promote adhesion between the rubber wire coat compound and the brass-coated steel belt. Cobalt carboxylates are most widely used.

Polyurethane catalysts: Tin, bismuth, mercury, zinc carboxylates and their blends with amines are used as catalysts in the production of rigid, flexible
polyurethanes and elastomers.

Unsaturated Polyester Promoters: Cobalt, Potassium, Copper, and Zinc carboxylates (mainly octoates and naphthenates) are used as initiators/promoters for curing
of polyester resins.

 

Kurşun, kurutucu olarak adlandırılan yardımcı kurutuculardan biridir. Kurşun oktoat aktif veya en üst kurutucu olarak kullanılır. Filmin tamamında kuruyarak sertleşir
ve esneklik sağlar. Dumana dayanıklı bitişlerin belirtilmediği alkid kaplamalarda.
Kurşun, Kobalt ve Kalsiyum oktoat ile kombinasyon halinde kullanılır. Alkid ortamında kurşunun reaksiyona girmemiş ftalik anhidrit ile reaksiyona girme ihtimalini
ortadan kaldırmak için Kalsiyum oktoat ilave edildikten sonra Kurşun Oktoat'ı her zaman kullanmanız önerilir;
Kurşun phatlate. Mangal yağı alkid ortamında% 0.05 ila% 2.00 kurşun, Kobalt ve Kalsiyum sabunlarıyla birlikte gerekli olağan miktardır.
Dış boya ve floorfinishes'de olduğu kadar bankacılık emayelerinde kurşun oktoat, sert ve sert bir film üretmek için Mangan kurutucu ile birlikte kullanılır.
Yuvarlak yağlı fenolik reçinede kurşun kuruymayı arttırır. Poliüretan kaplamalarında da yardımcı yardımcı kurutucu olarak kullanılır. Kurşun oktoat özellikle düşük
sıcaklıklarda (10 dereceden düşük sıcaklıklarda) kurutmanın gerekli olduğu uygulamalarda en önemli yardımcı kurutucudur. 18,24,32,36 yüzde gibi farklı kurşun kurutucu
konsantrasyonları boya endüstrisi tarafından kullanılır.
 
Kurşun Oktoat, American Elements tarafından AE Organo-Metallics TM ticari adı altında satılan sayısız organik-metalik bileşiklerden (metalorganik, organo-inorganik ve
metalo-organik bileşikler olarak da bilinir) yakın geçmişteki güneş enerjisi ve su gibi sulu olmayan çözünürlük gerektiren kullanımlar için kullanılmaktadır Tedavi uygulamaları.
Benzer sonuçlara bazen Nanopartiküller ve ince film çökelmesi de yapılabilir. Not American Elements ek olarak birçok malzeme çözüm olarak tedarik etmektedir. Kurşun için sayısız
ticari başvuru, piller, kablo kaplama, sıhhi tesisat ve mühimmat içerir. Alaşımlar, lehim, metal türü ve çeşitli anti-friksiyon metalleri ve bileşikleri içerir. Amerikan Elemanları
birçok standart üretir
 Mil Spec (askeri sınıf) da dahil olmak üzere uygulanabilir olduğunda notlar; ACS, Reaktif ve Teknik Sınıf; Gıda, Tarım ve Eczacılık Sınıfı; Optik Not, USP ve EP / BP
(Avrupa Farmakopesi / İngiliz Farmakopesi) ve uygulanabilir ASTM test standartlarını takip eder. Tipik ve özel paketleme mevcuttur. İlave teknik, araştırma ve güvenlik (MSDS) bilgileri,
ilgili ölçüm birimlerini dönüştürmek için bir Referans Hesaplayıcı olarak mevcuttur.

GENEL TANIM VE UYGULAMALAR

Metalik karboksilatlar, karboksilik asitlerin metal tuzları, endüstriyel uygulamalara sahiptir;
Boyalar, kaplamalar ve mürekkepler için Kurutucu / Katkı maddesi; Kurutucular, hızlı kuruma yapmak için boyaya konan maddelerdir. Bunlar, düşük molekül ağırlıklı (esas olarak C8) yağlı
asitlerin veya naftenik asitlerin metalik tuzlarıdır. Naftenik asit, karboksilik asitlerin kompleksidir (esas itibariyle siklopentan halkasına sahip olduğuna inanılan çeşitli düşük molekül
ağırlıklı yağ asitleri). Hidrokarbon parçaları havada oksijen alır ve metaller oksidatif kaplamayı hızlandırmak için katalizör görevi yapar. Kobalt en kullanışlıdır. Güçlü bir oksidasyon
katalizörüdür ve beyazlığı muhafaza edebilir. Kurumadan sonra yüzeydeki buruşmayı önlemek için yardımcı metaller ilave edilmelidir. Kobalt yerine geçebilecek birincil metaller zirkonyum, kurşun,
seryum ve demir ve yardımcı metaller kalsiyum, manganez, baryum, çinko, lityum gibidir.

Kimyasal reaksiyonlar için katalizör (polimerizasyon, esterifikasyon, oksidasyon, yoğunlaştırma, hidrojenasyon ve diğer reaksiyonlar) ve katalizör özel
Yağlayıcılar ve yağ katkıları, yakıtların performansını arttırmak ve stabilize etmek için yakıtla yanma katkıları.

Kauçuk Yapışma Destekçileri; Metalik naftenatlar, neodekanoatlar, reçineler, boronodekanoatlar ve stearatlar özellikle kauçuk endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Lastik tel kat bileşimi ile pirinç kaplı çelik bant arasındaki yapışmayı arttırmak için radyal lastik endüstrisinde. Kobalt karboksilatlar en çok kullanılırlar.

Poliüretan katalizörler: Sert, esnek poliüretanlar ve elastomerler üretiminde katalizörler olarak kalay, bizmut, civa, çinko karboksilatlar ve bunların amin ile harmanları kullanılır.

Doymamış Polyester Yükselticiler: Kobalt, Potasyum, Bakır ve Çinko karboksilatlar (esas olarak oktoatlar ve naftenatlar) poliester reçinelerinin sertleştirilmesi için başlatıcılar / yükselticiler
olarak kullanılırlar.

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.