1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

EDTA

EDTA


CAS NO:60-00-4


EC NO:200-449-4


METATAGS:Etilendiamin tetraasetik asit; etilendiamintetrasetikasit; etilen diamine asetik asit; EDTA; tetraasetik asit; tetraasetikasit; etilendiamin;edetat;1,2-Bis (N,N-dicarboxymethylamino)-ethane;3,6-Diazaoctanedioic acid, 3,6-bis(carboxymethyl)-;62: PN: US20050026181 PAGE: 33 claimed protein;Acetic acid, (ethylenedinitrilo)tetra-;Acetic acid, 2,2',2'',2'''-(1,2-ethanediyldinitrilo)tetrakis-;Acide edetique;acido edetico;Acroma DH 700;AETHYLENDIAMIN-TETRAESSIGSAEURE;Celon A;Celon ATH;Cheelox;Chelest 3A;Chemcolox 340;Clewat TAA;Clewat TTA;Complexon II;Dissolvine E;Dissolvine Z;DOHTITE 4H, EDTA ACID;Edathamil;EDETA B;edetic acid;Edetinsaure;EDTA;EDTA (chelating agent);EDTA ACID FORM;Endrate;ETHYLENE DINITRILO TETRAACETIC ACID;Ethylenediamine Tetra-Acetic Acid;Ethylenediamine-N,N,N',N'-tetraacetic acid;Ethylenediaminetetraacetic acid;ETHYLENEDIAMINETETRAACETIC ACID (EDTA);ETHYLENEDIAMINETETRAACETIC ACID DISODIUM SALT;Ethylenediaminetetracetic acid;ETHYLENEDINITRILOTETRAACETIC ACID;Ethylene-N,N'-biscarboxymethyl-N,N'-diglycine;Gluma Cleanser;GLYCINE, N,N'-1,2-ETHANEDIYLBIS(N-(CARBOXYMETHYL));Glycine, N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-;Glycine, N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-;Glycine, N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-;Glycine,N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-,;Havidote;ICRF 185;Metaquest A;N,N'-1,2-Ethanediylbis[N-(carboxymethyl)glycine];N,N'-1,2-Ethanediyl-bis-N-(carboxymethyl)glycine;Nervanaid B acid;NSC 97243;NSC 97404;Nullapon B acid;Nullapon BF acid;Perma Kleer 50 acid;Quastal Special;Sequestrene AA;Sequestrene K 4;Sequestric acid;Sequestrol;Techrun DO;Titriplex;Titriplex II;Trilon BS;Trilon BW;Versene;WS;WS (chelating agent);YD 30;Zonon AO

 

 


Etilen diaminetetraasetik asit (EDTA), diğer birçok isimle de bilinir; hem endüstriyel hem de tıbbi amaçlar için kullanılan bir kimyasaltır.

Bir aminopolikarboksilik asit ve renksiz, suda çözünen bir katıdır. Eşlenik tabanı etilendiamintetraasetattır. Kireç çözeltisini çözmek için yaygın olarak kullanılır. Kullanışlılığı, bir altı katlı ("altı-dişli") ligand ve kenetleme maddesi rolü, yani Ca2 + ve Fe3 + gibi metal iyonlarını "sımsıkı tutma" özelliği nedeniyle ortaya çıkar. EDTA ile bir metal kompleksine bağlandıktan sonra, metal iyonları solüsyon halinde kalır, ancak azalan reaktivite gösterirler. EDTA çeşitli tuzlar, özellikle disodyum EDTA ve kalsiyum disodyum EDTA olarak üretilir.

 

EDTA'nın Kullanımı
Sanayi
Endüstride, EDTA esas olarak sulu çözeltide metal iyonlarını tutmak için kullanılır. Tekstil endüstrisinde, metal iyonu yabancı maddelerinin boyalı ürünlerin renklerini değiştirmesini önler. Kağıt hamuru ve kağıt endüstrisinde, EDTA, metal iyonlarının, özellikle Mn2 + 'nın, "klor içermeyen ağartma" da kullanılan hidrojen peroksit orantısızlaştırmasını katalize etme yetisini engeller. Benzer bir şekilde, EDTA, metal iyonlarıyla katalize edilen katalitik oksidatif renksizleşmeyi önlemek için bir gıda maddesine bir koruyucu veya stabilizatör olarak ilave edilir. Askorbik asit ve sodyum benzoat içeren alkolsüz içeceklerde EDTA benzen oluşumunu hafifletir (bir karsinojen).

Çamaşır yıkama uygulamalarında su sertliğinin azaltılması ve kazanlarda ölçeğin çözünmesi hem EDTA'ya hem de ilgili kompleks yapıcılara Ca2 +, Mg2 + ve diğer metal iyonlarını bağlamaya dayanmaktadır. EDTA'ya bağlandıktan sonra, bu metal merkezleri çökeltiler oluşturmamakta veya sabun ve deterjanlara müdahale etme eğilimindedir. Benzer nedenlerden ötürü, temizleme çözeltileri genellikle EDTA içerir.

Demir iyonlarının nötr pH değerinde veya altında çözünürlüğü, EDTA kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bu özellik, suda yaşayanlar da dahil olmak üzere tarımda yararlıdır. Bununla birlikte, ligand oluşumunun pH bağımlılığı göz önüne alındığında, EDTA, nötr topraklarda Fe çözünürlüğünü arttırmak için yararlı değildir. [5] Aksi halde, neredeyse nötr pH ve üzeri demir (III), hassas bitki türleri için daha az biyolojik olarak bulunabilen çözünmez tuzları oluşturur. Sulu [Fe (edta)] - gaz akımlarından hidrojen sülfidin uzaklaştırılması için ("ovma") kullanılır. Bu dönüşüm, hidrojen sülfidi, uçucu olmayan elemental kükürt içine oksitleyerek gerçekleştirilir.


Bu uygulamada ferrik merkez demir türevine indirgenir ve daha sonra hava ile yeniden okside edilebilir. Benzer şekilde azot oksitler, gaz akımlarından [Fe (edta)] 2- kullanılarak uzaklaştırılır. [Fe (edta)] 'nın oksitleyici özellikleri - gümüş parçacıkları çözündürmek için kullanıldığı fotoğraflarda da istismar edilmektedir.

EDTA, iant değişim kromatografisi ile lantanid metallerin ayrılmasında kullanılmıştır. F.H. Spedding ve diğerleri tarafından mükemmelleştirildi. 1954'te yöntem, atom numarasıyla lantanid EDTA komplekslerinin kararlılık sabitinin istikrarlı bir şekilde artmasına dayanmaktadır. EDTA, sızdırmaz polistiren boncuklar ve bakır (II) tutma iyonu olarak kullanıldığında, lantanidlerin saf lantanit bantlarına ayrılırken reçinenin kolonundan aşağıya doğru gitmesine neden olur. Lantanidler azalan atomik sayı sırasına göre elüte edilir. Karşı akım solvent özütlemesine göre, bu yöntemin masrafından dolayı, iyon değişimi, sadece en yüksek saflıkta lantanit elde etmek için (genellikle 4N'den büyük,% 99.99) kullanılmaktadır.


Kozmetik
Şampuanlar, temizleyiciler ve diğer kişisel bakım ürünlerinde, EDTA tuzları havadaki kararlılığını artırmak için bir kenetleme maddesi olarak kullanılır.

 

Tıp
Ana madde: Sodyum kalsiyum edetat
EDTA'nın, sodyum kalsiyum edetat olarak bilinen spesifik bir tuzu, örneğin cıva ve kurşun zehirlenmesinin tedavisinde şelat tedavisi uygulamasında metal iyonlarını bağlamak için kullanılır. Vücudun fazla demirini almak için benzer şekilde kullanılır. Talasemi tedavisinde olduğu gibi, bu tekrarlanan kan nakli komplikasyonlarının tedavisinde kullanılır.

Diş hekimleri ve endodontistler, endodontide inorganik enkazları (leke tabakası) kaldırmak ve kanalları yağlamak için EDTA solüsyonlarını kullanmaktadırlar. Bu prosedür, obturasyon için kök kanallarının hazırlanmasına yardımcı olur. Dahası, bir sürfaktan ilavesi ile EDTA solüsyonları bir kök kanalı içindeki kireçlenmeyi gevşetir ve enstrümantasyona (kanallar şekillendirmeye) imkan tanır ve apikse doğru kıkırdak kök kanalındaki bir dosyanın apikal ilerlemesini kolaylaştırır.

Göz preparatlarında ve göz damlalarında koruyucu olarak (genellikle benzalkonyum klorid veya tiyomersal gibi başka bir koruyucunun etkisini arttırmak için) görev yapar.

Böbrek fonksiyonunu değerlendirirken kompleks [Cr (edta)] - intravenöz olarak uygulanır ve filtrasyon idrarında izlenir. Bu yöntem glomerüler filtrasyon hızını değerlendirmede kullanışlıdır.

EDTA kan analizinde yaygın olarak kullanılır. CBC / FBE'ler için kan örnekleri için antikoagülantır.

EDTA, bir sümük dağıtıcıdır ve intraoküler lenslerin (GİL) implantasyonu sırasında bakteri gelişimini azaltmada oldukça etkili olduğu bulunmuştur.

 

 

 


Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), also known by several other names, is a chemical used for both industrial and medical purposes.

It is an aminopolycarboxylic acid and a colourless, water-soluble solid. Its conjugate base is ethylenediaminetetraacetate. It is widely used to dissolve limescale. Its usefulness arises because of its role as a hexadentate ("six-toothed") ligand and chelating agent, i.e., its ability to "sequester" metal ions such as Ca2+ and Fe3+. After being bound by EDTA into a metal complex, metal ions remain in solution but exhibit diminished reactivity. EDTA is produced as several salts, notably disodium EDTA and calcium disodium EDTA.

 

Uses of EDTA
Industry
In industry, EDTA is mainly used to sequester metal ions in aqueous solution. In the textile industry, it prevents metal ion impurities from modifying colors of dyed products. In the pulp and paper industry, EDTA inhibits the ability of metal ions, especially Mn2+, from catalyzing the disproportionation of hydrogen peroxide, which is used in "chlorine-free bleaching". In a similar manner, EDTA is added to some food as a preservative or stabilizer to prevent catalytic oxidative decoloration, which is catalyzed by metal ions. In soft drinks containing ascorbic acid and sodium benzoate, EDTA mitigates formation of benzene (a carcinogen).

The reduction of water hardness in laundry applications and the dissolution of scale in boilers both rely on EDTA and related complexants to bind Ca2+, Mg2+, as well as other metal ions. Once bound to EDTA, these metal centers tend not to form precipitates or to interfere with the action of the soaps and detergents. For similar reasons, cleaning solutions often contain EDTA.

The solubilization of ferric ions, at or below near neutral pH can be accomplished using EDTA. This property is useful in agriculture including hydroponics. However, given the pH dependence of ligand formation, EDTA is not helpful for improving Fe solubility in above neutral soils.[5] Otherwise, at near-neutral pH and above, iron(III) forms insoluble salts, which are less bioavailable to susceptible plant species. Aqueous [Fe(edta)]- is used for removing ("scrubbing") hydrogen sulfide from gas streams. This conversion is achieved by oxidizing the hydrogen sulfide to elemental sulfur, which is non-volatile.


In this application, the ferric center is reduced to its ferrous derivative, which can then be reoxidized by air. In similar manner, nitrogen oxides are removed from gas streams using [Fe(edta)]2-. The oxidizing properties of [Fe(edta)]- are also exploited in photography, where it is used to solubilize silver particles.

EDTA was used in the separation of the lanthanide metals by ion-exchange chromatography. Perfected by F.H. Spedding et al. in 1954, the method relies on the steady increase in stability constant of the lanthanide EDTA complexes with atomic number. Using sulfonated polystyrene beads and copper(II) as a retaining ion, EDTA causes the lanthanides to migrate down the column of resin while separating into bands of pure lanthanide. The lanthanides elute in order of decreasing atomic number. Due to the expense of this method, relative to counter-current solvent extraction, ion-exchange is now used only to obtain the highest purities of lanthanide (typically greater than 4N, 99.99%).

Cosmetic
In shampoos, cleaners, and other personal care products, EDTA salts are used as a sequestering agent to improve their stability in air.

Medicine
Main article: Sodium calcium edetate
A specific salt of EDTA, known as sodium calcium edetate, is used to bind metal ions in the practice of chelation therapy, e.g., for treating mercury and lead poisoning. It is used in a similar manner to remove excess iron from the body. This therapy is used to treat the complication of repeated blood transfusions, as would be applied to treat thalassaemia.

Dentists and endodontists use EDTA solutions to remove inorganic debris (smear layer) and lubricate the canals in endodontics. This procedure helps prepare root canals for obturation. Furthermore, EDTA solutions with the addition of a surfactant loosen up calcifications inside a root canal and allow instrumentation (canals shaping) and facilitate apical advancement of a file in a tight/calcified root canal towards the apex.

It serves as a preservative (usually to enhance the action of another preservative such as benzalkonium chloride or thiomersal) in ocular preparations and eyedrops.

In evaluating kidney function, the complex [Cr(edta)]- is administered intravenously and its filtration into the urine is monitored. This method is useful for evaluating glomerular filtration rate.

EDTA is used extensively in the analysis of blood. It is an anticoagulant for blood samples for CBC/FBEs.

EDTA is a slime dispersant, and has been found to be highly effective in reducing bacterial growth during implantation of intraocular lenses (IOLs).


 

Acar Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.